บริษัท เอ็ม ดี อาร์ แปซิฟิค จำกัด (M D R PACIFIC) 

เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2544 โดยมีทุนจดทะเบียน1,000,000 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครบวงจรมาเป็นเวลานานโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนหลายหน่วยงาน อาทิเช่น สำนักนายก รัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาลทั่วประเทศ ฯลฯ เพื่อทำการผลิตและติดตั้งป้ายสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

      ป้ายโฆษณาทั่วไป

– ป้ายโฆษณา ป้ายกล่องไฟ ฯลฯ
– ป้ายมินิบอร์ดหน้าโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ 
ป้ายรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความและสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุน

– กรมการขนส่งทางบก สถานีตำรวจทั่วประเทศ ฯลฯ เพื่อความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรที่มีบทบาทกับชีวิตประจำวัน

– ป้ายสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถกระพริบเตือนตลอด24 ชั่วโมง ช่วยเตือนการขับขี่รถทุกประเภท เมื่อเข้าสู่ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น   เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ห้างสรรพสินค้า และจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

– ป้ายรณรงค์ง่วงอย่าขับ ณ ตู้ด่านเก็บเงินทางด่วนมอเตอร์เวย์และวงแหวนตะวันออก ( ทางด่วนพิเศษหมายเลข 7 และ 9 )
– ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงเมืองทั่วประเทศ
– ป้ายบอกทาง ป้ายแผนที่ในต่างจังหวัดและเมืองใหญ่
– ป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัด… หรือ เมือง… ในเขตทางหลวง เพื่อแสดงถึงการต้อนรับอันอบอุ่นจากชาวจังหวัด… หรือ เมือง…
– ป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพจากชาวเมือง… หรือ จังหวัด… ซึ่งแสดงน้ำใจถึงความมีไมตรีจิตและมิตรอารีย์
– ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
– ป้าย และแบนเนอร์ ด่านตรวจตำรวจทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของการขับขี่
– ฯลฯ

       สื่อโฆษณาเคลื่อนที่  เช่น สื่อโฆษณารถตู้  สื่อโฆษณารถสองแถว ทั่วประเทศแบนเนอร์ ป้ายผ้า ธง ธงราว ฯลฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน และรณรงค์โครงการ ต่าง ๆงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ

– โบรชัวร์
– โปสเตอร์ต่าง ๆ